Beschermingsbewind

Bij ons geeft u uw administratie met een gerust hart uit handen
Soms zijn mensen (tijdelijk) niet in staat om hun eigen financiën te regelen. Dat kan diverse oorzaken hebben, zoals ouderdom, psychische problemen, verslaving of lichamelijke beperkingen. Daarnaast kan een bewind worden ingesteld vanwege problematische schulden. Dit noemt men een schuldenbewind. Voor het oplossen van schulden, is het noodzakelijk dat er sprake is van een stabiel budget. Een bewindvoerder kan u hierbij helpen.

De kantonrechter stelt het bewind in en heft dit bewind op als indien de gronden van het bewind niet meer aanwezig zijn.

Een schuldenbewind wordt meestal ingesteld voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld vijf jaren. Als de schulden eerder zijn opgelost, kan een bewind eerder eindigen.

Wat is beschermingsbewind?
Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel ter bescherming van de goederen of een gedeelte van de goederen van een betrokkene. Goederen zijn bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid of een uitkering, vorderingen, schulden, pensioen, meubilair, sierraden en het bezit van een huis of een toekomstige erfenis. Niet altijd is er familie om deze zware en tijdrovende taak uit te voeren. Vaak is het ook niet wenselijk omdat het kan leiden tot onenigheid tussen familieleden onderling.

Bomer Bewindvoeringen beheert uw goederen die onder bewind zijn gesteld en behartigt de financiële belangen van de cliënten.

Een aanvraag voor een bewind, dient u in bij de kantonrechtbank in te dienen. Bomer bewindvoeringen kan u helpen met deze aanvraag.

Financiële zelfredzaamheid
U dient ernaar te streven dat u uw financiën op termijn weer zelf kunt regelen. Dit is makkelijker als u bijvoorbeeld geen schulden meer heeft en uw financiële situatie stabiel is. Door optimaal gebruik te maken van voorzieningen waar u recht op heeft, zorgt u ervoor dat u zo veel mogelijk ruimte krijgt in uw budget. Voorbeelden van deze voorzieningen zijn: bijzondere bijstand voor specifieke uitgaven, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten, regelingen voor minima.

Als uw financiën onder controle zijn, kan de bewindvoerder aan u vragen om zelf een kwijtscheldingsformulier in te vullen of bijzondere bijstand aan te vragen. Doel van het zelf aanvragen is dat u straks weet hoe u een formulier moet invullen. De bewindvoerder zal er voor zorgen dat u de juiste papieren ontvangt om de aanvraag in te vullen. Een instantie vraagt altijd naar kopieën van uw bankafschriften. Het is daarom belangrijk dat u de bankafschriften die u zelf ontvangt, goed bewaart.

Tarieven
De minister van Justitie en Veiligheid stelt de tarieven voor de kosten van het beschermingsbewind  jaarlijks vast.
De bewindvoerder vraagt bijzondere bijstand aan voor de kosten van het bewind. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen en schuldenpositie.

Belangrijk: meldingsplicht uitkeringsgerechtigden

Belangrijk: meldingsplicht uitkeringsgerechtigden Ontvangt u een uitkering van de gemeente, UWV, Sociale Verzekeringsbank of een andere instantie? Meld dan altijd bij de uitkeringsinstantie als er een wijziging optreedt in uw persoonlijke of financiële situatie. Voorbeelden: U gaat samenwonen U krijgt een kind Uw relatie eindigt U gaat werken U gaat meer of minder werken Gevolgen…

Lees verder!

Minder uitkering door invoering kostendelersnorm

Minder uitkering door invoering kostendelersnorm De leeftijd voor de kostendelersnorm is aangepast. Vanaf 1 januari 2023 wordt de leeftijdsgrens verhoogd naar 27 jaar of ouder. Uitzondering op deze leeftijdsgrens zijn: studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten; studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten). jongeren tot 21…

Lees verder!

Belangrijk: meldingsplicht uitkeringsgerechtigden

Belangrijk: meldingsplicht uitkeringsgerechtigden Ontvangt u een uitkering van de gemeente, UWV, Sociale Verzekeringsbank of een andere instantie? Meld dan altijd bij de uitkeringsinstantie als er een wijziging optreedt in uw persoonlijke of financiële situatie. Voorbeelden: * U gaat samenwonen * U krijgt een kind * Uw relatie eindigt * U gaat werken * U gaat…

Lees verder!

Bijstandsuitkering alleenstaande ouder omlaag

Bijstandsuitkering alleenstaande ouder omlaag Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is de zogenoemde alleenstaande ouder-norm vervallen. Daardoor ontvangt een alleenstaande ouder voortaan dezelfde uitkering als een alleenstaande (per 1 januari 2015: € 912,00 per maand). Meer kindgebonden budget, maar minder inkomen vanuit de gemeente. In 2015 gaat de bijstandsuitkering voor alleenstaande ouders omlaag,…

Lees verder!