Wet schuldsanering natuurlijke personen

Schulden kunnen zeer problematisch worden. Wellicht gaat u dan te rade bij een schuldhulpverlener, die samen met u probeert om tot een akkoord met de schuldeisers te komen. Willen schuldeisers niet meewerken aan dit zogenoemde ‘minnelijke traject’ dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank om te worden toegelaten tot de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De rechtbank Breda benoemt regelmatig Wsnp-bewindvoerders van Bomer Bewindvoeringen.

Wat houdt de Wsnp-regeling in?
De Wsnp-regeling duurt vanaf 1 juli 2023 18 maanden. Onder voorwaarden kan de rechtbank een Wsnp met maximaal twee jaren verlengen. Bij toelating tot de Wsnp benoemt de rechtbank een rechter-commissaris en een bewindvoerder. De rechter-commissaris controleert of de bewindvoerder zijn taak goed uitvoert. De bewindvoerder informeert de rechter-commissaris ieder half jaar over het verloop van uw schuldsaneringsregeling.

Tijdens de Wsnp stelt de rechter-commissaris een “vrij te laten inkomen” per maand vast. Met dit vrij te laten inkomen (en de toeslagen die u eventueel van de Belastingdienst ontvangt) moet u per maand rondkomen. Uw inkomen dat bóven het vrij te laten inkomen uitstijgt, wordt gespaard voor de schuldeisers. De bewindvoerder opent hiervoor een aparte “boedelrekening”. Tijdens een huisbezoek legt de bewindvoerder de voorwaarden van de Wsnp en de boedelafdracht uit.

Tijdens het Wsnp-traject moet u aan een aantal verplichtingen en voorwaarden voldoen.

Als alles goed gaat, loopt uw Wsnp-regeling na drie jaar af en beslist de rechtbank of u een “schone lei” krijgt. Met een schone lei kunnen schuldeisers hun (rest)vordering niet meer op u verhalen. De bewindvoerder deelt het spaarsaldo (onder aftrek van de kosten van de bewindvoerder) naar rato uit aan de schuldeisers. Komt een schuldenaar de verplichtingen van de Wsnp niet na, dan eindigt de schuldsanering en herleven alle schulden weer. Het traject vereist een volledige inzet van schuldenaren om de Wsnp tot een goed einde te brengen.

Wat kunt u van ons verwachten?
Als Wsnp-bewindvoerder is het onze taak om uw schulden te inventariseren, de boedelrekening te beheren en uw inkomsten te controleren. Daarnaast gaan wij na of u uw verplichtingen tijdens de regeling nakomt. De bewindvoerder is géén hulpverlener maar een toezichthouder. Wij brengen periodiek schriftelijk verslag uit aan de rechter-commissaris. Deze verslagen zijn openbaar en liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de griffie van de rechtbank. Tot slot houden wij contact met de schuldeisers en behartigen wij hun belangen.

Wat zijn uw verplichtingen?
In het Wsnp-traject zult u flink aan de slag moeten om schulden af te lossen. Zo heeft u een sollicitatieplicht voor minimaal 36 uren per week, als u niet werkt. Heeft u wel een baan, dan moet u zorgen dat u minimaal 36 uur per week werkt. Uiteraard mag u geen nieuwe schulden maken. Verder bent u verplicht om uw bewindvoerder te informeren als er iets verandert in uw financiële of persoonlijke situatie. Om te voorkomen dat u nog een keer in dezelfde situatie belandt, bent u tot slot verplicht om aan uzelf te werken.

Publicatie uitspraak toelating Wsnp en blokkeren bankrekening
Nadat de Rechtbank u heeft toegelaten tot de Wsnp, wordt hiervan melding gemaakt in het insolventieregister, terug te vinden op www.rechtspraak.nl.

U dient er rekening mee te houden dat de bank waar u een bankrekening aanhoudt, uw bankrekening kan blokkeren totdat de bank van de bewindvoerder bericht heeft ontvangen over het opheffen van deze blokkering.

Downloads & links
Informatieblad en voorwaarden Wet schuldsanering natuurlijke personen

Meer informatie over de Wsnp kunt u vinden op de site van Bureau Wsnp.