Wanneer eindigt de onder bewindstelling?

Beschermingsbewind kan worden beëindigd door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. Overweegt u om het bewind te laten opheffen, dan adviseren wij u om met ons kantoor contact op te nemen. Wij overleggen dan met u of dat zinvol is en op welke wijze u zelf uw financiën gaat regelen. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat. Dus als cliënt weer in staat is zijn eigen financiën te regelen. Verder eindigt het bewind van rechtswege:

 • als de cliënt overlijdt.
 • als de bewindvoering door curatele wordt vervangen.

Aan welke voorwaarden dient een aanvraag bewindvoering te voldoen?

Twee paar belangrijke voorwaarden voor het aanvragen van bewindvoering:

 1. de cliënt moet medewerking willen verlenen (als dat echt niet kan, kan bewindvoering via de Officier van Justitie worden aangevraagd).
 2. er moet een geregeld inkomen zijn

Wanneer is het verstandig om bewindvoering aan te vragen voor je cliënt of familielid?

 • als hij/zij geestelijk niet in staat is zijn financiën te beheren;
 • als de administratie niet meer te overzien is;
 • als hij/zijn de financiële post niet meer opent;
 • als er betalingsachterstanden en schulden zijn ontstaan;
 • als hij/zij geen overzicht meer heeft van zijn financiën;
 • en/of als beheer van de financiën gewenst / vereist is ter voorkoming van (nieuwe) schulden.

Wat houdt bewindvoering in?

Maakt u gebruik van bewindvoering, dan worden uw financiële zaken veilig en verantwoord financieel beheerd. Wij zorgen voor de betaling van uw rekeningen en voeren een goede administratie. Ieder jaar stelt de bewindvoerder de Rekening & Verantwoording op het gevoerde beheer van het afgelopen jaar en stuurt dit naar de kantonrechter. Bij het einde van het stelt de bewindvoerder de eindverantwoording op tot de datum opheffing bewind. Ook deze eindverantwoording wordt naar de kantonrechter gestuurd.

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en een Wsnp-bewind?

Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter, en is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. De bewindvoerder staat mensen bij om hun financiën op orde te brengen.

De Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die mensen met problematische schulden de mogelijkheid geeft om via een wettelijk traject hun schulden te saneren. De arrondissementsrechtbank is bevoegd om het verzoekschrift toelating Wsnp in behandeling te nemen. Toelating tot de Wsnp is pas mogeljk als blijkt dat er geen minnelijke regeling kan worden getroffen met uw schuldeisers. Een Wsnp-bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat er geen nieuwe schulden ontstaan. De Wsnp-bewindvoerder behartigt de belangen van de schuldeisers.

Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de Wsnp stelt, verkrijgen na afloop een schone lei. Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en de restantschuld kunnen schuldeisers niet meer op u verhalen.Komt een schuldenaar de verplichtingen niet na, dan eindigt de schuldsanering en herleven alle schulden weer. Het traject is niet eenvoudig te doorlopen.

Het woord “bewindvoerder” kan voor verwarring zorgen omdat niet altijd duidelijk is welke bewindvoerder wordt bedoeld. Zoals hiervoor is vermeld zijn er dus twee soorten bewindvoerders: een voor het beschermingsbewind en een bewindvoerder voor de Wsnp. Hun taken en doelstelling zijn totaal verschillend. Beschermingsbewind en Wsnp-bewind kunnen heel goed samen gaan. Het is niet toegestaan dat een beschermingsbewindvoerder tegelijkertijd voor dezelfde persoon ook Wsnp-bewindvoerder is.

Heeft u schulden?

Heeft u geen idee hoe u financieel de maand door moet komen?

Heeft u geen idee meer hoe u uw rekeningen moet betalen en hoe u financieel de maand door moet komen? Het vermijden van de stapels post, deze niet open maken en doen alsof er niets aan de hand is, lost niets op. Om meer ellende te voorkomen is het is zaak er zo snel mogelijk weer uit te komen. Het oplossen van financiële problemen begint bij inzicht in uw inkomsten en uitgaven. Bomer Bewindvoeringen kan hierbij helpen. Wacht dus niet te lang en meld u hier aan voor een vrijblijvende afspraak. Wij informeren u dan over de mogelijkheden en geven u graag alvast enkele tips.

Bent u schuldeiser?

Wij dragen zorg voor de belangen van schuldeisers

Bomer Bewindvoeringen b.v., afdeling Wsnp, draagt zorg voor de belangen van schuldeisers tijdens het Wsnp-schuldsaneringstraject van uw debiteur. Nadat de rechtbank uw debiteur heeft toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, ontvangt u van ons informatie over het indienen van uw vordering.

Wat is voor u belangrijk om te weten? U zult de volgende punten in acht moeten nemen:

 1. U ontvangt schriftelijk bericht als uw debiteur (schuldenaar) is toegelaten tot de Wsnp met daarin het verzoek om binnen 14 dagen uw vordering in te dienen bij de bewindvoerder. Dit kunt u doen per brief of per mail. U dient bewijsstukken bij te voegen die de hoogte van de vordering onderbouwen en aan te geven of u aanspraak maakt op voorrecht, pand, hypotheek of retentierecht.
 2. Indien u een bevestiging van uw ingediende vordering wilt ontvangen, dient u dit aan te geven in uw brief/mail. De bewindvoerder zal uw vordering plaatsen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Indien de bewindvoerder uw ingediende vordering betwist, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht met opgaaf van reden(en).
 3. Het is niet toegestaan om vanaf de datum van de uitspraak schuldsanering rente en/of kosten te berekenen.
 4. Betalingsregelingen of beslagleggingen eindigen op de dag van de uitspraak. Betalingen die de schuldenaar ná deze dag heeft gedaan, dient u terug te betalen.
 5. Verder incassomaatregelingen na de uitspraak zijn zinloos en de kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.
 6. Wij laten het weten u wanneer er een verificatievergadering plaatsvindt of wanneer de rechtbank de schuldsanering tussentijds beëindigt.
 7. Na afloop van de schuldsanering ontvangt u van de bewindvoerder bericht of de rechtbank de schuldenaar wel of geen schone lei heeft verleend. Tevens geeft de bewindvoerder aan of er een uitdeling plaatsvindt aan de schuldeisers.
  Een uitbetaling vindt altijd plaats ná afloop van de schuldsaneringsregeling plaats.
 8. Indien de rechtbank aan een schuldenaar de schone lei heeft verleend, is voor schuldeisers de restschuld niet meer afdwingbaar. Dit betekent dat u de restschuld niet meer op de schuldenaar kunt verhalen.

Voor vragen of advies kunt u altijd contact met opnemen met een van onze Wsnp-bewindvoerders.

Heeft u een klacht?

U kunt uw ongenoegen duidelijk maken door het invullen van een klachtformulier.

Uiteraard betreuren wij dat. U kunt uw ongenoegen duidelijk maken door het invullen van het klachtenformulier Wsnp óf het klachtenformulier beschermingsbewind en budgetbeheer.

Indien u kennis wilt nemen van het klachtenreglement van Bomer Bewindvoeringen, kunt u dit inzien via Klachtenreglement.

Wij verzoeken u vriendelijk om dit formulier uit te printen en zorgvuldig in te vullen. U kunt het formulier vervolgens mailen of opsturen naar:
info@bomer-bbi.nl

Adresgegevens beschermingsbewind en budgetbeheer
Postbus 338
5110 AH Baarle-Nassau
E-mail: info@bomer-bbi.nl

Adresgegevens Wsnp
Postbus 6
5110 AA Baarle-Nassau
E-mail: info@bomer-wsnp.nl

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u binnen zes weken een schriftelijke reactie. Als het nodig is, neemt de bewindvoerder of de behandelaar van uw dossier, telefonisch contact met u op.